Valve điện tỷ lệ - valve servo
Valve thủy lực tỷ lệ và servo điều khiển chính xác các thông số làm việc thủy lực thông qua tín hiệu điện điều khiển công nghiệp (4...24 mA hoặc 0...10 VDC).

- Valve phân phối điện tỷ lệ - valve servo

- Valve tỷ lệ áp suất

- Valve tỷ lệ lưu lượng lớn